Author Archive

Mistel- 1. Italieri 1:72 Plastic model.

Posted 27. februar 2014 By John

Mistel- 1. Italieri 1:72 Plastic modell.

My own little mod­el of a Mis­tel, on the shelf in my liv­ing room.

Gen­nem en mangeårig hobby har jeg sam­let en hel del plastik mod­el­ler af alle mulige og umu­lige ting.

Dette er min ver­sion af en Mistel‑1 som er en gen­giv­else af et af de før­ste kendte anvendte dobbeltfly,under betegnelsen Mistel.

Be the first to comment

en ny side

Posted 25. maj 2011 By John

Dette er en snart 10 år gam­mel hjemmeside, der af og til får en ordent­lig ansigtsløft­ning og til stadighed er under opbygn­ing, så bær lidt over med at der mange steder er man­gler i både tekst og billeder.

Sid­en er opbyg­get med mange links til andre sider der fortæller mere om den ind­fly­delse 2. ver­denskrig har haft på eftertiden.

Jeg håber da at nogle af jer har lyst at dele en af de his­tor­i­er, om liv­et på Tirstrup lufthavn under anden ver­denskrig som i måske har hørt fra dem der selv har oplevet det, med andre via denne hjemmeside.

De fleste af de men­nesker som selv oplevede disse for­fær­delige tider er des­værre ved at være borte nu. Derfor men­er jeg det er på tide at få afk­laret de sid­ste myter og mis­for­ståelser for at vide­re­give et mere nøjagtigt billede af de tider, til de kom­mende generationer.

Nogle billeder kan også ses i stort format.

Bare klik løs på alle fan­er og marker­et tekst.

De dob­belte Mis­tel fly i Frankrig i 1942

Jeg skyn­der mig videre

4 Comments so far. Join the Conversation

Resumé

Posted 12. maj 2011 By John

Lige sid­en barndom­men har mit liv været stærkt præ­get af at opleve Tirstrup lufthavn´s akt­iv­iteter på tæt hold. Mine forældre flyt­tede os, i 1964 til Rostved. En landsby ca 7 km fra lufthavn­en( Max 5 km i luftlinje) og byen lig­ger i lige lin­je med start­ban­en på lufthavnen.

Det giver jo sig selv, at oplevelsen af de klir­rende ruder når det Danske luftvåben´s F‑100 Super sabra jet­fly, i meget lav højde og ofte lige over byen, brød “Lydmuren” for at imponer­er per­sonalet på flyve­plad­sen, den dag i dag, stadig står klart og tyde­ligt for mig. Især i dis­et og fugtig vejr kunne man opleve at se tryk­bøl­gen brede sig ud fra flyk­rop­pen, som en ring af fortæt­tet vand­damp. Mine brødre og jeg lærte også meget hurtigt at løbe hov­edkuls ud af huset, når vi kunne hører at der kom ” en rigtig hurtig en” !

F‑18 går gen­nem lydmuren

Men det var også de store fire-motor´s  rute­fly, med deres karak­ter­istiske motorlyd, der kunne få luften til sitre, når de passerede i lav højde under ind­flyvn­ing til lufthavn­en som har efter­ladt et varigt minde. Nu om dage sker det tit at jeg tager, med min søn, til Tract­or pulling for at genop­leve drønet fra en Allis­on, Pratt & Whit­ney  eller Rolls Royce Mer­lin motor igen.

 

SAS DC‑6 for fuld drøn

Det blev dog His­tori­en om de såkaldte Ele­fant Miner der blev fisket op, ud for Århus, i det område man lokalt kender som Kor­al-Dybet, som blev min anspor­ing til at gå i dyb­ten med at under­søge hvad der egent­ligt var fore­gået på Tirstrup Flyve­plads under Anden Ver­denskrig, idet det var en kendt sag at disse miner var smidt i havet i de sid­ste dage af kri­gen. Derfor hand­ler de efter­føl­gende sider om Mis­tel på Tirstrup lufthavn,

Vil i vide mere om mine hobby‘s osv, prøv også http://snofuru.mono.net/

Det er et direkte link til en hjemmeside der fortæller meget mere om hvem per­son­en bag Mis­tel på Tirstrup er ude i det virke­lige liv.

Feld­balle hangaren

Mis­tel på Tirstrup.

På længere sigt håber jeg også at kunne udgive et A‑4 hæfte med samme titel..

Det er også muligt at dette hæfte en gang ud i fremtiden udkom­mer i en Engel­sk udgave men det må stå lidt hen i det uvisse.