Begonia

 

Begonia

var det Tyske dæknavn for et Beeth­oven pro­jekt, der var rime­lig omfattende.

Gamma 350 mm Big Ber­tha kanon

Sch­lanke Berta afgiver et skud mod Paris

Allerede under før­ste ver­denskrig havde tyskerne for­søgt at ramme Lon­don med en kan­on kal­det sch­lanke Ber­tha eller Big Ber­tha. Efter sigende opkaldt efter Gust­av Krupp´s kone Ber­tha.  Kan­on­en havde en rækkevid­de på mellem 90 og 128 km og var pla­cer­et ved La Fère i Frankrig. Det lykk­edes dog ikke og man brugte den i stedet for, også med mindre held, til at bombe Par­is med. Derfor er den også kendt som Par­is kan­on­en.   Dette har giv­et anled­ning til nogen for­vir­ring idet der sam­ti­dig blev lavet en serie 30,5 cm kan­on­er under navnet Dich­ke Ber­tha som englæn­derne også kaldte Big Ber­tha.

Det viste sig rime­ligt hurtigt at bom­barde­men­tet af Par­is slet ikke havde haft den for­ven­tede store virkning, på hverken befolknin­gens mor­al eller den fransk hærs evne og vilje til at føre krig mod Tyskland.Det var lykk­edes at ramme tilfældige bygninger og enkelte men­nesker var omkom­met ved granat ned­sla­gene som på grund af kan­on­løbets enorme læng­de var meget u‑præcise.Sidenhend blev det en udbredt vane at kalde alle store tyske kan­on­er for Big Ber­tha og under anden ver­denskrig fortsatte de allierede styrk­er med at bruge dette navn, om de stør­ste kan­on­er i Hitler´s enorme fæst­nings anlæg, kal­det Atlandtvolden, der strakte sig langs kys­terne, fra Span­i­en helt op til  Norge. Tyskerne derimod gjorde sig store ansten­gelser for at hvert eneste kan­on bat­teri fik sit helt egent navn. Nok mest for at gøre det nemmere at kan­al­is­ere mand­skab og granater rundt mellem et utal af gamle og nye kan­on­er af vidt for­skel­lig kaliber. Der kan nævnes navne på bat­ter­i­er som.: Hinden­burg, Adolf, Branden­burg og TODT. De enkelte kan­on­er fik også navne for at skel­ne dem fra hin­anden. I de mange anti­luftskyts bat­ter­i­er var det sim­pelt A,B,C osv men for de stor kalibere  kan nævnes navne som.: Leo­pold, Thor, Odin, Eva, Thyr, Ziu, Loke osv.

Kanonsektion med side kammere.

Kan­on­sek­tion med side kammere.

Bego­nia var også et for­søg på at bombe Lon­don, under anden ver­denskrig. Dog udviklede man denne gang en kan­on der virke­lig var i stand til at ramme målet fra den franske kanalkyst. Det er anslået at den var i stand til at skyde et mis­sil ud på en afstand af ca 300 km.

Der er nu slet ikke tale om en kan­on i almindelig for­stand. Det usæd­van­lige ved den var at kan­on­røret bestod af korte rør-sek­tion­er med hver to sidekammere pla­cer­et midtpå, til drivlad­ninger der gav pro­jek­tilet yderli­gere fart på under vejs gen­nem kan­on­røret, der i teori­en kunne forlænges, alt efter behov, med sidekammere i det uendelige. Selve granaten var sam­ti­dig udstyret med en raket­mot­or med for­sinket tænd­ing for at give længere rækkevid­de. Hele anlæg­get var blevet plan­lagt til at bestå af flere under­jord­iske huler, for­bundet via jern­banespor til trans­port af ammuni­tion og mand­skab, med adskil­le­lige kakon­løb i hver, der skulle kunne fungere sam­men som en slags man­geløbet kan­on, rettet mod Lon­don og andre byer langs den engel­ske kanal kyst.Havde tyskerene fået systemet byg­get færtigt, ville det have kun­net affyre hunderede pro­jek­tiler i døgnet mod det engel­ske fast­land. Det ville nu ikke have haft den helt store effekt, da de enkelte granater var af en ret ringe stør­relse.  Igen et Tysk våben der kom for sent og var for ringe i ant­al til at påvirke kri­gens udfald.

Tegn­ing af de under­jord­iske tunneler

Det lykk­edes dog kun tyskerene at få tre af disse huler fær­dig­g­jort, inden englæn­derne opdagede at der fore­gik noget i dette område og gen­nem­førte oper­a­tion “Cross­bow”, der ødelag­de det meste af anlæget.

Denne gang ved brug af 5 tons tunge Tall Boy bomber.

Hvoraf en ramte en tun­nel og detonerede dybt nede i skagten, med kata­stro­fale kon­sek­venser for tyskerne. Den dag i dag er det ikke klar­lagt hvor mange tyske og franske arbe­jdere der omkom da denne tun­nel styr­tede sam­men. Derfor har man også val­gt ikke at udgrave disse dele af anlæ­get for ikke at for­styre grav­fre­den på stedet. Det tvang dog tyskerne til at opgive deres fore­hav­ende i dette område og med landgang i Nor­man­diet blev det umu­ligt for tyskerne at vider­føre projektet.

Saddam‘s Babylon kanon

Denne kan­on type blev videre­ført i den såkaldte Bagh­dad kan­on eller Pro­jekt Babylon som Sad­dam Hus­sein for­søgte at bruge under Golf-kri­gen til at ramme Israel­ske mål med. Utro­ligt nok var det den canadiske kan­on ekspert Ger­ald Bull der videre­førte Hitler´s Vun­der­waf­fen Bego­nia i et pro­jekt der senere blev kendt som.: High Alti­tude Research Pro­gram, eller HARP, hvorunder det, i 1963, lykk­edes at skyde et messil 92 km lodret op i luften, fra en kan­on med en kaliber på 406,4 mm. ‘Pro­ject Babylon’  var en kan­on med et løb på 156 m og en kaliber på 1000 mm, der ville have været i stand til at skyde en granat på over 2 tons ud på mere end 640 km´s afstand. Der blev byg­get en test­mod­el, Baby Babylon, på 305 mm i kaliber og 30,5 m lang i Irak men så vidt vides blev den ald­rig affyret.

Saddam‘s Baby Babylon kanon

.

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.