Bygningen af Einsatzhafen Tirstrup

De første anlæg

Luftwaffe ørnen

I slut­nin­gen af 1943 dukk­ede Tyskerne og Danske land­målere op i områ­det mellem Feld­balle og Stabrand. De begyn­dte med at sætte store grand­pæle i jorden gen­nem mark­er og plant­ager, for at markere midten af den kom­mende startbane.

Disel traktor

Hagli schlep­per Dies­el WH-45802

Områ­det mellem Feld­balle, Krarup, Mårup og Stabrand var udset til at blive en Tysk flyve­plads. Hurtigt ind­førte Tyskerne for­bud mod at de Danske lod­se­jere skovede træ i deres egne plant­ager og der blev sat Tyske vagter ud i områ­det. Træerne blev fæl­det og snart bredte den tunge sorte røg, fra utal­lige store bål i plant­a­gen, sig over områ­det og satte sig i vas­ketøjet på tørresnorene

Dan­mark var på dette tid­spunkt stadig pla­get af en meget høj arbe­jd­sløshed og man kunne blive nægtet under­støt­telse og social­hjælp, så langt de fleste var tvun­get til at tage arbe­jde hos Tyskerne eller en entre­pren­ør der udbød sit arbe­jde samme sted. Allerede omkring 41–42 var der i den danske befolkning en øget mod­vilje mod at arbe­jde for besæt­telses­magten, der til gengæld lod den Danske stat­skasse betale for de mange anlæg, der blev byg­get over hele landet.Ved den jyske vestkyst blev der således byg­get over 600 beton anlæg af for­skel­lig stør­relse og type, som et led i det enorme fæst­nings byg­geri, der på dansk kaldes Atlant muren. Disse beton bunkers og kan­on stillinger kan den dag i dag stadig findes langs kys­terne, med jevne melle­m­rum, fra Span­i­en til Norge.Ved Han­stholm i nord­jyl­land lig­ger nogle af de stør­ste af slag­sen i Danmark..

Et af de mystiske dob­belte Mis­tel fly der dukk­ede op i 1944

Det var dog langt­fra en ussel løn der blev tilbudt der blev tilbudt for dette arbejde.(Gæt selv hvor­for). Derfor tiltrak det også arbe­jd­skraft fra hele oplandet og der kom også hurtigt gang i en hel del ” sort­bør­shan­del”  på bygge­plad­sen. Mange lærte sig også hurtigt at snyde med afregninger af alle slags.