1. Angrebet

Vather und Sohn…

Denne hjemmeside er blevet til på grund af en his­tor­ie min, nu afdøde, far fortalte mig engang for mange år sid­en. Disse men­nesker der selv har oplevet disse his­tor­i­er bliv­er nu færre og længere i mellem, på grund af natur­lige årsager og jeg men­er at det er på tide at få vide­re­giv­et disse his­tor­i­er, for at få ryddet op i de mange røver­his­tor­i­er og mis­for­ståelser, der er opstået gen­nem årene.

Den oprindelige his­tor­ie gik ud på at det Engel­ske flyvevåben ( Roy­al Air­force )  havde bombet Tirstrup lufthavn i slut­nin­gen af anden ver­denskrig. Under dette angreb havde de, efter hvad jeg fik fortalt, ramt et under­jord­isk  ben­zinde­pot. Det havde med­ført en så kraftig eks­plo­sion at en bonde i Sten­led, ved  Rugård ( en landsby ca for 12 km øst for lufthavn­en ) havde set hvordan  lufttrykket let­tede hele stråta­get på hans bygninger, så man kunne se lige ind på loftet. Jeg tænkte at det  måtte være et kæmpe depot de fik ram på den dag for at give et så  vold­somt lufttryk fra sig. Under min egen mil­itær kar­ri­ere (9 md på F.S.N. karup og 26 år i hjem­mevær­net) havde jeg  over­været et par rime­ligt store det­on­a­tion­er og deraf føl­gende  tryk­bøl­ger og kunne godt regne ud at der skulle  et ekstremt kraftigt våben til for at lave en tryk­bølge af denne kaliber.

Det gav ikke rigtig men­ing at R.A.F. skulle have brugt en af deres 10 tons store Grand Slam bomber mod et tankan­læg og så lige mod Tirstrup lufthavn. ? Disse våben blev nor­malt kun brugt mod de krafti­geste tyske bunkers, slag­skibe, dæmninger og bro­er eller skju­lte anlæg dybt under jorden. (Se uder sid­en Begonia)

Lancaster bombefly udløser en 5 tons Tallboy bombe

Lan­caster bombe­fly udløser en 5 tons Tall­boy bombe

Disse enorme bomber var det kraftigeste Engelske våben i 1944

Den enorme Grand Slam 10 Tons bombe

Løs­nin­gen på mys­ter­iet kom først da jeg, under min tid hos Hjem­mevær­net, stødte på et hæfte om  folk og liv på Rønde egnen. Det er blot èt i en lang serie af hæfter, udgiv­et af AOF, som er skre­vet om lokal­his­tori­en. Mærke­lig nok fandt jeg en artikel i hæftet om at der var blevet gravet flere store tyske under­jord­iske tankan­læg op på lufthavn­en lige efter kri­gen. Det virk­ede da lidt sært at grave noget op som allerede var ødelagt og der var da heller ikke skre­vet noget, i artiklen, om at det havde været ødelagte tanke man gravede op dengang. I dette hæfte var også et afs­nit om bygnin­gen af  Tirstrup Lufthavn og hvordan Danske arbe­jdere fik val­get mellem at  arbe­jde for den Tyske besæt­telses­magt eller gå ledig på en  under­støt­telse der ikke var til at leve for. Min mor­far, der havde 11 børn, var tvun­get til at deltage i  dette arbe­jde men det var ikke noget han fortalte om i fam­i­li­en. Han  kunne dog ber­ette om der, i de sid­ste krig­sår, på lufthavn­en havde været  trænet med nogle dob­belte fly som de danske arbe­jdere kendte under  navnet: Far og søn.

Mere mys­tik. ? Heldigvis var der også en kopi af en  avis­artikel i hæftet. Den gengav et øjenvidne´s beskriv­else af luftan­gre­b­et på flyve­plad­sen. Det  var dog en lidt anden udgave man læste der.

 På de efter­føl­gende sider er en gen­nemgang af de oplys­ninger som dette hæfte og for­skel­lige andre udgiv­elser, gen­nem tiden har bragt frem i dagens lys. For mit vedkom­mende er det også and­en­hånds beretninger men dog, for det meste, fortalt af dem som oplevede begiven­he­derne helt tæt på. 

Læs mere på side 2.

Great Idea