Mistel oprindelsen.

 

Far og søn.

En af de tidelige mistel

En de tide­lig­ste Mis­tel sta­tioner­et i Frankrig

De før­ste test af “Far og Søn” kom­bin­a­tion­er blev udført på den hem­me­lige Luftwaffe base i Peenemüde ved Øster­søen, et sted under tæt over­vågn­ing af allierede obser­va­tion flyvemaskin­er. I april 1944 havde en rekognoscer­ing flyvemaskine hjem­bragt  fotos, der viste en meget utra­di­tionel fly kom­bin­a­tion, iden­ti­ficer­et som en Ju 88 med et Bf 109 ovenpå.

Denne obser­va­tion under­bygges med his­tori­en om en tysk krigs­fange, der hævdede at have set en sådan maskine under flyvning.

Det blev en bekym­rende affære for briterne, som allerede var udsat for drønet af V‑1. De fry­gtede, at disse sam­mensatte fly ville blive brugt imod deres byer. Et andet spørgs­mål  de allierede strateger grublede over var, hvor mange af disse fly var blevet byg­get. Udmær­ket klar over, hvor sårbare disse maskin­er var, havde tyskerne ikke efter­lade dem sta­tioner­et på samme base ret længe, og derfor beskrev de allierede rekognoscer­ing fly‘s rap­port­er dem her og der og alle vegne. Fry­gten blev for­stær­ket da en Mis­tel, sky­l­det enten manglende erfar­ing hos piloten eller mekanisk funk­tionsfe­jl,  styr­tede ned i Stor­brit­an­ni­en. Det gav grund til bekym­ring, men det gav også teknik­erene en chance for at tilfredsstille deres nys­ger­righed ved at studere maskin­en i deres fritid.

På grund af de mange prob­le­mer, hos Mis­tel enheder, blev fry­gten for dette våben ald­rig bev­ist ber­etti­get. I maj 1945 opdagede amerik­an­erne omkring halvtreds af disse maskin­er spre­dt rundt om på Mersenburg‘s Junkers fab­rik­ker, men de blev ald­rig gen­stand for en tilbundsgående under­sø­gelse efter kri­gen.  Mis­tel havde været et våben i “omstændigheder”, men det ville ald­rig mod­tage den samme interesse som mange af de  andre pro­jek­ter, eksem­pel­vis V/1 pro­gram­met, der hurtigt  blev gen­opta­get af de allierede.  

Mis­tel 2 tilo­hørende KG 200, foto­grafer­et på Tirstrup lufthavn i foråret 1945.

Bemalin­gen af en Mis­tel S‑2 kom­bin­a­tion sta­tioner­et på Tirstrup lufthavn i 1945