2. Angrebet på Tirstrup 1945

Well Done

Angrebet på Tirstrup lufthavn.

Dagbladet Djurs­land bragte den 1. Maj 1985 en artikel, hvori et angreb, der fandt sted den før­ste onsdag i feb­ru­ar 1945, er beskre­vet af en af de danske arbe­jdere som var tvangs udskre­vet til beskæfti­gelse på flyvepladsen.

Han var, sam­men med andre, i gang med at lave et flyveskjul, også kal­det felthangarer eller split­ter­box, da de hørte luftalar­mens siren­er hyle over lufthavn­en. De var ikke i stand til at se hvad der skete men kunne hører sky­deri. Plud­se­lig kunne de se to Engel­ske Mos­quito fly komme susende lige over trætoppene, i ret­ning fra Tirstrup og der var fuld blus på alle deres maskinkanoner.

 Først stod danskerne bare og gloede men blev hurtigt klar over at det nok var bedst at komme i læ for kugleregnen. De spur­tede over i en skov og gemte sig bag et dige og her­fra så de hvordan de for­skræmte heste stak af, med både kusk og vogn, flere steder på lufthavn­en. Midt i infernoet lå en kusk på den bare jord. Arbe­jder­en løb over til kusken for at få manden i skjul. Han troede først manden var såret men han svarede at han lå godt nok under sin vogn. Der var dog ingen vogn. Hesten var styr­tet i en udgravn­ing med vognen oven­på. Fortæller­en var netop nået tilbage bag diget, idet en kugle slog i jorden ved hans ene knæ. Den gravede han op af jorden nogle dage senere.

En åben ammu plads.

Åben ammuni­tions plads

Tyskerne havde anti­luftskyts over­alt, som skød både på langs og tværs af områ­det, så kuglerne kom fløjtende om ørerne på arbe­j­derne fra alle sider.

Tysk vier­ling 20 mm anti­luftskyts kanon

Her er det nok på sin plads at ind­skyde en kommentar.

Der findes også en beskriv­else af angre­b­et, set med de Engel­ske Mos­quito jager piloter‘s øjne, i en af bøgerne i seri­en: LUFTKRIG over Dan­mark. (bind IV).  Det efter­føl­gende vil være en bland­ing af de to artikler.

De to jager­fly havde i melle­mtiden fløjet i en stor cirkel og kom hver sig igen ind over plad­sen fra Tirstrup sid­en. Lige­som under angre­b­et på Aar­hus uni­versitet fløj de Engel­ske fly så lavt at de tyske radarer og anti­luftskyts ikke kunne få ram på dem og arbe­j­derne på plad­sen kunne se de engel­ske piloter vink­ede til dem. Under ind­flyvnin­gen delte de to fly sig og det ene fly begav sig i ret­ning af Stabrand, hvor denne besæt­ning, blandt andet, fik ram på en sort­malet JU-88 nat­jager, der straks brød i brand. Under den før­ste over­flyvn­ing havde den anden Mos­quito besæt­ning observer­et flere dob­belte Tyske fly, parker­et i felthangarer, på sydsid­en af  Grenå vejen, inde på lufthavn­ens område.

(Disse felthangarer kan stadig ses, som enorme jord­volde, langt inde mellem træerne i den nuværende beplant­ning, langs sydsid­en af Grenåvej).

 Denne gang fik de ram på en af disse store maskin­er. Af nogle arbe­jdere kal­det mor og barn men under en samtale med min mor­far, kaldte han dem, mere kor­rekt, for far og søn. Tyskerne kaldte dem: Vater und Sohn, efter en ber­ømt Tysk tegneser­ie fra 1930 èrne, hvor en far ofte havde sin søn på skul­derne. Disse Mis­tel fly, som var deres mere offi­ci­elle navn ( Det hele var et hem­me­lig­stem­plet pro­jekt, som sam­men med andre lignede for­søg gik under fælles titlen: Beeth­owen ) bestod af èt to-motores bombe­fly med et jager­fly monter­et på et stat­iv oven på. Dette fly fungerede som fører­fly for bombe­flyet, der i stedet for cock­pit kunne få monter­et en hul-lad­nings mine på 3,6 Tons, af de danske arbe­jdere kal­det Ele­fant min­en.

Mistel kombination,monteret,elefant mine.

Mis­tel kom­bin­a­tion med monter­et ele­fant mine

Det var ( blandt meget andet ) disse miner man efter kri­gen kunne fiske op i Kor­al-dybet, ud for Århus.

   Dette fly brød i brand og sprang i luften med et enormt knald så stum­per­ne fløj højt op i luften. .. I en  opgørelse, lavet af Luftwaffe, om det engel­ske angreb, denne dag, på Ein­sat­shafen Tirstrup, viser det sig at hele 3 Mis­tel kom­bin­a­tion­er blev ramt under angre­b­et. Hvoraf to brød i brand og bliv­er nævnt som ; 100% Bruch. Alt­så totalt ødelagt. Den sid­ste var kun 15% Bruch. I den videre øjen­vidne beretning, på den næste side, er kun nævnt en eks­plo­sion, så man må gå ud fra at det, rent fakt­isk kun har været den ene maskine der var i kamp­k­lar tilstand. De andre to har, højst sand­syn­ligt  været de  Såkaldte skolemaskin­er, med førerkabine til pilot og instruktør.

Læs videre på side 3

Great Idea