Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vores websted­sad­resse er: http://www.misteltirstrup.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Når besø­gende skriver kom­ment­arer på webstedet, ind­samler vi de data, som vises i kom­ment­ar­for­mu­lar­en, og også den besø­gendes IP-adresse og browser­ens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymis­er­et streng som er oprettet ud fra din e‑mailadresse (også kal­det et hash), kan leveres til Gravatar tjen­esten for at se om du bruger denne. Gravatar tjen­estens privat­livspolitik er tilgæn­gelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kom­ment­ar, vil dit pro­fil­billede være syn­ligt for offent­ligheden sam­men med din kommentar.

Medier

Hvis du upload­er billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokal­itets­data (EXIF GPS) inkluder­et. Besø­gende på webstedet kan down­loade og udtrække alle lokal­itets­data fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kom­ment­ar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e‑mailadresse og websted i cook­ies. Disse er til din bek­vem­me­li­ge­hed, så du ikke skal udfylde dine oplys­ninger igen, når du skriver end­nu en kom­ment­ar. Disse cook­ies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores login­side, opret­ter vi en midler­ti­dig cook­ie for at afgøre om din browser accepter­er cook­ies. Denne cook­ie inde­hold­er ingen per­son­lige data og slettes, når du luk­ker din browser.

Når du log­ger ind, vil vi opsætte en række cook­ies og gemme din login­in­form­a­tion og dine valg af skærm­vis­ning. Login cook­ies hold­er i to dage, og skærm­valg cook­ies hold­er i et år. Hvis du væl­ger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du log­ger ud af din konto, vil login cooki­erne forsvinde.

Hvis du rediger­er eller udgiver en artikel, vil en yderli­gere cook­ie blive gemt i din browser. Denne cook­ie inde­hold­er ikke nogle per­son­lige data og opgiver sim­pelthen indlægsID på den artikel, du lige har rediger­et. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artik­ler på dette websted kan inde­holde indlejret ind­hold (f.eks. video­er, billeder, artik­ler osv.). Indlejret ind­hold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besø­gende har besøgt det andet websted.

Disse websteder ind­samler måske data om dig, bruger cook­ies, indlejrer ekstra tred­je­parts spor­ing, og over­våger din interak­tion med dette indlejrede ind­hold, herib­landt at spore din interak­tion med indlejret ind­hold, hvis du har en konto og en log­get ind på det websted.

Analytics

Hvem vi deler dine data med

Hvis du anmod­er om en nul­stilling af adgang­skoden, medtages din IP-adresse i e‑mailen med nustillingen.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kom­ment­ar, så bliv­er kom­ment­arer og dens metadata bevaret på ube­stemt tid. Dette er så vi kan gen­kende og godkende enhver opføl­gende kom­ment­ar auto­mat­isk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opret­ter sig på vores websted (om nogen), gem­mer vi også den per­son­lige inform­a­tion de giver til deres bruger­pro­fil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres per­son­lige inform­a­tion til enhver tid (med den undta­gelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets admin­is­trator­er kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skre­vet kom­ment­arer, kan du bede om en eks­port­er­et fil med de per­son­lige data vi har lig­gende om dig, herib­landt alt data, du har giv­et os. Du kan også bede om, at vi slet­ter alle per­son­lige data, vi har om dig. Dette ind­be­fat­ter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af admin­is­trat­ive, lovmæssige eller sik­ker­heds­mæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besø­gendes kom­ment­arer kan muligvis blive kon­trol­ler­et af en auto­mat­isk spam-gen­kendelse tjeneste.

Din kontaktinformation

Yderligere information

Hvordan vi beskytter dine data

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads

Hvilke tredjeparter vi modtager data fra

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering foretager vi med brugerdata

Industriregulative krav om fremlæggelse